Skip to Content
חדש, בלעדי למרינדו, בשר אורגני בגידול מקומי ובעל תקן אורגני
077-7295996

תקנון שימוש באתר “מרינדו”

​אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאי תקנון מועדון “מרינדו” המפורט להלן.

1. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שרות הלקוחות שלנו בטלפון, 04-912182
בפנייה באתר (באמצעות ערוץ “צור קשר”) ובאמצעות הודעת מייל בכתובת [email protected].

2. אתר מרינדו הינו ממשק אינטרנטי המופעל דרך אתר, במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: “האתר”). האתר מנוהל ע”י חברת מרינדו בע”מ מעין גב (להלן: “מרינדו”) במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.

3. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: “הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר מרינדו יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מרינדו ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של מרינדו על פי תקנון זה.

4. לקוח המצטרף לשירות אתר מרינדו, מצורף גם למועדון הלקוחות מרינדו. בהצטרפותו לשירות אתר מרינדו מאשר הלקוח כי קרא את תקנון מועדון הלקוחות וכי הוא מסכים לתנאיו.

5. השירות שניתן במסגרת אתר מרינדו מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי מרינדו לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “אזור השירות”). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח ללחוץ על מילת הקישור “זמינות משלוחים” הנמצא בעמוד סל הקניות, להקליד את המיקוד של המען במקום המיועד לכך בתפריט וללחוץ “אישור”.

יובהר כי על אף האמור לעיל למרינדו הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

6. אספקת מוצרים שנרכשו באתר מרינדו אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

7. מרינדו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי מרינדו בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר מרינדו לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

8. מרינדו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות אתר מרינדו, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

9. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

“המוצרים”

10. בתקנון זה הביטוי “מוצרים” פירושו מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת במסעדות ובקצביות של מרינדו ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו “אספקה”.

11. שמות המוצרים יופיעו במסגרת קטלוג המוצרים המופיעים באתר מרינדו.

12. מרינדו אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים אתר מרינדו. מרינדו רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים בקטלוג המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים בקטלוג או להוציא איזה מהמוצרים מהקטלוג הנ”ל.

13. אופן הצגת המוצרים באתר מרינדו יקבע על ידי מרינדו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מרינדו.

14. במסגרת הרכישה באתר מרינדו, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של מרינדו.

המחירים

15. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר מרינדו הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר מרינדו ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. מרינדו תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

מחירי המוצרים המסומנים בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יישמרו עד לסיום ההטבה עפ”י תאריך הסיום המופיע באתר .

יובהר כי הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים לא נשמרות, והן יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום ההזמנה.

16. חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ”י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ”י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח.

17. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

ביצוע הרכישה באתר

18. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח.

19. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום” או “לתשלום בקופה”. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.
בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.

20. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו למרינדו. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן לחברת מרינדו, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח. במקרים הבאים לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם:. (א) משלוח בהזמנה ראשונה של הלקוח באתר, (ב) לקוח ששילם עבור קנייתו באמצעות כרטיס אשראי תייר, (ג) מוצרי בשר טחון.
הלקוח מאשר שידוע לו שהשליח לא יעלה בבניין לקומה רביעית ומעלה ללא מעלית, או לבניין עם קשיי גישה לכניסה, למשל בשל שיפוצים, עבודות תמ”א וכיוב’.

 

21. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל”מעבר לקופה”.

22. מרינדו שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר מרינדו וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

מובהר כי שירות אתר מרינדו אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

התשלום

23. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “החשבון שלי”, “פרטים אישיים”. ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר.

לאחר חיוב הלקוח בכרטיס אשראי ומשלוח המוצרים שהלקוח רכש ליעדם, תופק עבור הלקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח החשבונית אליו בדואר אלקטרוני (או בכל אמצעי ממוחשב אחר מרינדו תמצא לנכון). הלקוח רשאי לבטל הסכמתו לקבלת חשבונית במייל בכל עת באמצעות מסירת הודעה באתר, או בטלפון.

24. על אף האמור לעיל מרינדו שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

25. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים באתרי חברת מרינדו בעת מועד האספקה.

שעות פעילות אתר מרינדו

26. הקלדה של הזמנה באתר מרינדו אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת/ת לצורך תחזוקתו/ה ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של חברת מרינדו.

27. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות האתר, האפליקציה או הטלפון אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של מרינדו, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר.

28. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן:

28.1 ימים א’ – ה’ : 17:00 – 09:00 (מתשע בבוקר ועד חמש אחה”צ).

29. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ומרינדו אינה מחויבת למועדים אלה.

דמי משלוח

30. לרשות הלקוח מספר דרכים לבצע הזמנה: שליחת הזמנה דרך אתר מרינדו ו/או באמצעות שיחת טלפון במספר 04-9120182.

בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 80 ש”ח בגין אספקת מוצרים בסך כולל של עד 500 ש”ח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. דמי המשלוח בגין אספקת מוצרים כאמור, בסך כולל של מעל ל- 500 ש”ח יהיו ללא עלות

31. דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום אספקת המוצרים, כך שככל שסכום הקניה בפועל יפחת מ- 500 ש”ח מכל סיבה שהיא ולרבות בשל חוסר במוצרים ו/או קיומם של מבצעים וכד’, יחויב החשבון בדמי משלוח בסך 80 ש”ח בנוסף לסכום הקניה.

31.1 מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח

אספקה

32. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי מרינדו (לעיל ולהלן: “המשלוח”), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של מרינדו שלא לספק מוצרים כלשהם,
מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ומרינדו שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

33. בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח במועד אספקה מבוקש. הלקוח יבחר את התאריך ואת מועד ההספקה שהוא מעוניין שבו יסופק המשלוח מתוך רשימת המועדים האופציונליים לאזור השרות של הלקוח, שתוצג בלחיצה על הקישור “זמינות משלוחים”. מובהר כי מרינדו תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

34. מועד האספקה האפשרי לבחירה הינו בכפוף לרשימת המועדים האפשריים כמפורט לעיל.

35. מרינדו תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, מרינדו אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי מרינדו בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. מרינדו תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החברה.

36. מרינדו לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.

37. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים למרינדו ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.

 

38. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי מרינדו.

החזרת מוצרים

39. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

40. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים פסידים (מתקלקלים או מתכלים) כגון מוצרי בשר טרי/קפוא וגבינות אינם ניתנים להחזרה.

מבצעים

41. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר מרינדו במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: “מבצעים”).

42. המבצעים והמחירים הנערכים באתר מרינדו הנם במסגרת מכירות אתר מרינדו בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ברשת מרינדו. מרינדו לא תהא מחויבת למכור, במסגרת אתר מרינדו​, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת איזה מקצביות או מסעדות מרינדו שאינן אתר מרינדו. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר מרינדו לא יחייבו את מרינדו ברכישות שתתקיימנה במסגרת חנויותיה.

43. במידה ומרינדו תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת אתר מרינדו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב”קישור” למוצר ע”י סימונו באתר). הטבות קופונים שוברים אישיים אינם נשמרים, ואלה יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום ההזמנה.

ככל שתחליט מרינדו להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים בשירות אתר מרינדו, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, ומרינדו תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

ביטול / שינוי הזמנה

44. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 24 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה ובשעות הפילות של מוקד שרות הלקוחות.

 

45. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון. ביטול/שינוי הזמנה למוצרים מיוחדים שנקבע לגביהם מועד אספקה נפרד, כמפורט בסעיף 40 לעיל, יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני בלבד.

46. מרינדו תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

47. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם אלה: (א) טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים); (ב) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; (ג) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. ביטול הרכישה אפשרי באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 14 ימים מיום אספקת המוצר.

48. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות מרינדו כפי שתהא מעת לעת.

49. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח באתר מרינדו יכולה להתבצע הן באמצעות האינטרנט, והן באמצעות הסלולארי.

הערות למוצר

50. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

51. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

52. התמונות הינן להמחשה בלבד.

53. תוקף המבצע הינו בהתאם למפורסם באתר, בכפוף לשמירת המבצעים וההטבות.

 

אחריות

54. מרינדו אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח מרינדו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר מרינדו ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח אתר מרינדו וכד’.

55. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או למרינדו ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

56. הלקוח פוטר את מרינדו מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

57. מרינדו לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.

58. מרינדו לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם.

89. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא מרינדו בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

החוק החל ותניית שיפוט

60. על ההתקשרות בין הלקוח לבין מרינדו במסגרת אתר מרינדו ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

61. מרינדו והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בטבריה בלבד.

אבטחת האתר

62. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

62.1 חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
62.2 בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.
62.3 שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

מרינדו תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

פרטיות

63. בהצטרפותו לשירותי אתר מרינדו ולמועדון הלקוחות, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של מרינדו בע”מ לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות

אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, מרינדו תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע

לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של מרינדו.

בהתאם להסכמת החבר כדין, חברת מרינדו בע”מ תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות המוענקים במסגרת הטבות לחברי האתר ומועדון הלקוחות,
באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת.

מרינדו אף רשאית, למטרות הנ”ל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברה המועדון על-פי שיקול דעתה של מרינדו.

על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין מרינדו תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

 

64. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך למרינדו בכתב בהתאם להוראות כל דין.

65. מרינדו תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

 

הזכויות של מרינדו באתר

66. הקניין הרוחני באתר מרינדו, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של מרינדו, או של צדדים שלישיים מרינדו קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

67. מרינדו שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

68. השמות מרינדו, אתר מרינדו ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של מרינדו הם בבעלות מלאה ובלעדית של מרינדו, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

69. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.

70. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממרינדו.

 

 

 

בחזרה למעלה
דילוג לתוכן